Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 63 kết quả
Terrorist recognition handbook [electronic resource] : a practitioner's manual for predicting and identifying terrorist ...
Tác giả: Malcolm W Nance
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
Bioviolence [electronic resource] : Preventing Biological Terror and Crime
Tác giả: Barry Kellman
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
Introduction to homeland security : principles of all-hazards response
Tác giả: Jane A Bullock
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworth Heinemann, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.320973
 
Black market billions : how organized retail crime funds global terrorists
Tác giả: Hitha Prabhakar
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: FT Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
The missing martyrs : why there are so few Muslim terrorists
Tác giả: Charles Kurzman
Xuất bản: Oxford New York NY: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
What makes a terrorist [electronic resource] : economics and the roots of terrorism
Tác giả: Alan B Krueger
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
Londonistan [electronic resource]
Tác giả: Melanie Phillips
Xuất bản: New York: Encounter Books, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.3250941
 
A fearful symmetry : the new soldier in the age of asymmetric conflict
Tác giả: Rumu Sarkar
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Praeger, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
The foundations of modern terrorism
Tác giả: Martin A Miller
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
Cyber Terrorism : Political and Economic Implications
Tác giả: Andrew M Colarik
Xuất bản: : IGI Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.325
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục