Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.4218304 giây)
Explorations in parallel distributed processing : a handbook of models, programs, and exercises
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 0262291274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Explorations in parallel distributed processing : a handbook of models, programs, and exercises
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 0262291274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Predicting software performance in symmetric multi-core and multiprocessor Environments
Tác giả: Happe Jens,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2009
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 9783866443815
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beowulf cluster computing with Linux
Tác giả: Gropp William,
Thông tin xuất bản: Cambridge : MIT , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 0262692929
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6875 Định dạng: CHM
Parallel I/O for cluster computing
Tác giả: Christophe Cérin,
Thông tin xuất bản: Sterling VA : Kogan Page Science , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 1903996503
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7100 Định dạng: CHM
Distributed and parallel systems : cluster and grid computing
Tác giả: Juhasz Zoltan,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 0387230963
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16285 Định dạng: CHM
Vector game math processors
Tác giả: Leiterman James,
Thông tin xuất bản: Plano Texas : Wordware Publishing , 2001
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 1556229216
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17099 Định dạng: PDF
High Performance Computing : Paradigm and infrastructure
Tác giả: Yang Laurence T,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 9780471654711
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Parallel Combinatorial Optimization
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 9780471721017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Handbook of parallel computing and statistics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Chapman HallCRC , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 082474067X (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục