Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1294 kết quả
Beowulf cluster computing with Linux
Tác giả: William Gropp, Ewing Lusk, Thomas Sterling
Xuất bản: Cambridge: MIT, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.35
 
Rules of play : game design fundamentals
Tác giả: Salen Katie, Zimmerman Eric
Xuất bản: Cambridge: MIT, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.8
 
The new cognitive neurosciences
Tác giả: Michael S Gazzaniga
Xuất bản: Cambridge Mass London: MIT, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153
 
The future of nuclear power [electronic resource] : an interdisciplinary MIT Study
Tác giả: Scarborough Kate
Xuất bản: Boston MA: MIT, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
The boulevard book : history, evolution, design of multiway boulevards
Tác giả: Allan B Jacobs, Elizabeth Macdonald, Yodan Rofé
Xuất bản: London: MIT, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.7
 
Logic programming : proceedings of the 1999 International Conference on Logic Programming
Tác giả: Danny De Schreye
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.115
 
Logic programming : proceedings of the 1996 Joint International Conference and Symposium on Logic Programming
Tác giả: Michael Maher
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.131
 
Economics of knowledge
Tác giả: Dominique Foray
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.064
 
Digital phoenix : why the information economy collapsed and how it will rise again
Tác giả: Bruce Abramson
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Exchange rate economics : where do we stand?
Tác giả: Pau Grauwe
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.456
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục