Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 806 kết quả (0.7031311 giây)
Oracle Data Warehousing and Business Intelligence Solutions
Tác giả: Stackowiak Robert,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0471919217
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18046 Định dạng: PDF
Everyday oracle DBA
Tác giả: Wells April,
Thông tin xuất bản: California : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0072262087
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình Microsoft Access 2003. Tập 1
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18772 Định dạng: PDF
Oracle Database 10g Linux Administration
Tác giả: Whalen Edward,
Thông tin xuất bản: California : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0072230533
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Microsoft Office Access 2007 All-in-one Desk Reference for Dummies
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0470036494
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18041 Định dạng: PDF
Oracle 9i : A Beginner's Guide
Tác giả: Michael Abbey,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0072197298
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bài mẫu ứng dụng Microsoft Access 97 trong quản lý tiếp liệu
Tác giả: Ông Văn Thông,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2000 phần nâng cao (hệ thu nhập & tiền lương)
Tác giả: Ông Văn Thông,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Kỹ thuật lập trình trên Microsoft Access 2000
Tác giả: Ông Văn Thông,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình Microsoft Access 2003. Tập 3
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18767 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục