Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Neuromorphic and Brain-Based Robots [electronic resource]
Tác giả: Jeffrey Krichmar, Hiroaki Wagatsuma
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
Emotional cognitive neural algorithms with engineering applications : dynamic logic: from vague to crisp
Tác giả: Leonid I Perlovsky, Ross Deming, Roman Ilin
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
Independent component analysis : a tutorial introduction
Tác giả: James V Stone
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
Modeling Language, Cognition and Action
Tác giả: Angelo Cangelosi, Roman Borisyuk, Guido Bugmann
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.32
 
Connectionist Models of Cognition and Perception II
Tác giả: Howard Bowman, Christophe Labiouse
Xuất bản: New york: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.32
 
Static and Dynamic Neural Networks : From Fundamentals to Advanced Theory
Tác giả: Madan M Gupta, Noriyasu Homma, Liang Jin
Xuất bản: : WileyBlackwell, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
Neural networks for applied sciences and engineering elektronisk ressurs : from fundamentals to complex pattern recognit...
Tác giả: Sandhya Samarasinghe
Xuất bản: Boca Raton FL: Auerbach, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
Artificial neural networks in real-life applications [electronic resource]
Tác giả: Julian Dorado, Juan Ramon Rabunal
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.32
 
Neural Networks applications in power systems
Tác giả: Tharam S Dillon, Dagmar Niebur
Xuất bản: London: CRL Publishing Ltd, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.32
 
Guidance for the Verification and Validation of Neural Networks
Tác giả: Laura L Pullum, Majorie A Darrah, Brian J Taylor
Xuất bản: New Jersey: Wiley John Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.32
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục