Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Capitalism, Democracy, and Welfare [electronic resource]
Tác giả: Torben Iversen, Robert H Bates, Ellen Comisso, Peter Hall, Peter Lange, Joel Migdal, Helen Milner
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.126
 
The market system [electronic resource] : what it is, how it works, and what to make of it
Tác giả: Charles Edward Lindblom
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
Economics for everyone : a short guide to the economics of capitalism
Tác giả: Jim Stanford, Tony Biddle
Xuất bản: London Ann Arbor MI: Pluto Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
Good capitalism, bad capitalism, and the economics of growth and prosperity
Tác giả: William J Baumol, Robert E Litan, Carl J Schramm
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
The shock doctrine : the rise of disaster capitalism
Tác giả: Naomi Klein
Xuất bản: New York: Metropolitan BooksHenry Holt, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
One market under God : extreme capitalism, market populism, and the end of economic democracy
Tác giả: Thomas Frank
Xuất bản: London: Secker Warburg, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
In defense of global capitalism
Tác giả: Johan Norberg, Julian Sanchez, Roger Tanner
Xuất bản: Washington DC: Cato Institute, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
Spectres of capitalism : a critique of current intellectual fashions
Tác giả: Samir Amin
Xuất bản: New York: Monthly Review Press, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
The implosion of contemporary capitalism
Tác giả: Samir Amin
Xuất bản: New York: Monthly Review Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
Anti-capitalism : a Marxist introduction
Tác giả: Alfredo Saad-Filho
Xuất bản: London Sterling Va: Pluto Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.12
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục