Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Mathematics and statistics for financial risk management
Tác giả: Michael B Miller
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.01
 
Copula methods in finance
Tác giả: Umberto Cherubini, Elisa Luciano, Walter Vecchiato
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.01
 
The biggest secret
Tác giả: David Icke
Xuất bản: Scottsdale Ariz: Bridge of Love Publications USA, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.01
 
High frequency financial econometrics : recent developments
Tác giả: Luc Bauwens, Winfried Pohlmeier, David Veredas
Xuất bản: Heidelberg New York: PhysicaVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.01
 
Financial modeling
Tác giả: Simon Benninga, Benjamin Czaczkes
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.01
 
Handbook of financial econometrics
Tác giả: Yacin Aït-Sahalia, Lars Pete Hansen
Xuất bản: Amsterdam Boston: NorthHollandElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  332.01
 
Financial modeling
Tác giả: Simon Benninga
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.01
 
Modern financial macroeconomics : panics, crashes, and crises
Tác giả: Todd A Knoop
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.01
 
Frontiers in quantitative finance : volatility and credit risk modeling
Tác giả: Rama Cont
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.01
 
Aspects of mathematical finance
Tác giả: M Yor
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.01
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục