Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Systems thinking and e-participation : ICT in the governance of society
Tác giả: José-Rodr Córdoba-Pachón, Alejan Ochoa-Arias
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.3
 
Encyclopedia of digital government
Tác giả: Ari-Veikk Anttiroiko, Ma Mälkiä
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.3
 
Strategic management and public service performance
Tác giả: Rhys Andrews
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.3
 
Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả
Tác giả: Jody Zall Kusek, Vũ Cương, Ray C Rist
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  352.3
 
The Role of Departmental Secretariats : Personal reflections on the breadth of responsibilities today
Tác giả: Andrew Podger
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  352.3
 
Developments in e-government : a critical analysis
Tác giả: David Griffin, Edward F Halpin, Philippa Trevorrow
Xuất bản: Amsterdam Washington DC: IOS Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.3
 
E-government research : policy and management
Tác giả: Donald F Norris
Xuất bản: Hershey: IGI Pub, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.3
 
Global e-government : theory, applications and benchmarking
Tác giả: Latif Al-Hakim
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.3
 
Policy bureaucracy : government with a cast of thousands
Tác giả: Edward Page, W I Jenkins
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.3
 
The innovative bureaucracy : bureaucracy in an age of fluidity
Tác giả: Alexander Styhre
Xuất bản: London New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục