Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Inside the Great Tanks
Tác giả: Hans Halberstadt
Xuất bản: : Crowood Press UK, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
M26/M46 Pershing Tank 1943-53
Tác giả: Steven J Zaloga
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18830973
 
M8 Grayhound Light Armored Car 1941-91
Tác giả: Steven J Zaloga, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
M4 (76mm) Sherman medium tank 1943-65
Tác giả: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18830973
 
M18 Hellcat tank destroyer 1943-97
Tác giả: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18830973
 
US anti-tank artillery 1941-45
Tác giả: Steven J Zaloga, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18518
 
Kingtiger : heavy tank, 1942-1945
Tác giả: H L Doyle, Thomas L Jentz, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.188
 
Sherman medium tank 1942-45
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18830973
 
KV-1 & 2 heavy tanks 1939-45
Tác giả: Steven J Zaloga, Jim Kinnear, Peter Sarson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
Sturmgeschütz : assault gun 1940-1942
Tác giả: H L Doyle, Thomas L Jentz, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục