Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Safe Food
Tác giả: Lorenzo Carcaterra, Lorenzo Carcaterra cm
Xuất bản: : University of California Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  363.1926
 
Handbook of seafood quality, safety, and health applications
Tác giả: Cesarettin Alasalvar
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.1926
 
Food protected designation of origin : methodologies and applications
Tác giả: Gonzálvez Ana, M de la Guardia
Xuất bản: Oxford: Elsevier Science Technology, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.1926
 
Nordic checklist food contact materials: Declaration of compliance and supporting documentation
Tác giả: Bjørg Mikkelsen, Mette Christiansen, Bente Fabech, Christin Furuhagen, Guðjónsdóttir Katrín, Mette Holm, Jónsdóttir Ingibjörg, Pirkko Kostamo, Åsa Lagerstedt Norström, Charlotte Legind, Ågot Li, Liisa Rajakangas, Signe Sem, Julie Tesdal Håland, Agneta Tollin, Merja Virtanen
Xuất bản: Copenhagen K: Nordic Council of Ministers, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  363.1926
 
DNA methods in food safety [electronic resource] : molecular typing of foodborne and waterborne bacterial pathogens
Tác giả: Sophia Kathariou, Omar A Oyarzabal
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.1926
 
Food Safety - Some Global Trends
Tác giả: Yehia El-Samragy
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.1926
 
Practical food safety : contemporary issues and future directions
Tác giả: Rajeev Bhat, Gómez-López Vicente M
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.1926
 
High throughput analysis for food safety
Tác giả: Jack F Kay, Mark F Vitha, Perry G Wang
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.1926
 
Food safety, risk intelligence and benchmarking
Tác giả: Sylvain Charlebois
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.1926
 
Food authentication : management, analysis and regulation
Tác giả: Georgios P Danezis, Constantinos A Georgiou
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.1926
 
1

Truy cập nhanh danh mục