Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.2968755 giây)
Systematic Reviews in Educational Research : Methodology, Perspectives and Application
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 9783658276027
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Selected styles in web-based educational research.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Information Science Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 1591407346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12284 Định dạng: PDF
Phương pháp thiết kế và đánh giá nghiên cứu trong giáo dục. -Phần II (từ chương 13 đến chương 24)
Tác giả: Wallen Norman E,
Thông tin xuất bản: : knxb , 2006
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Advancing scientific research in education
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 030909321X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16400 Định dạng: PDF
Foundations for Research : Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 0805836500
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17208 Định dạng: PDF
Writing up your action research project
Tác giả: McNiff Jean,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 9781138828315 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
How to design and evaluate research in education
Tác giả: Fraenkel Jack R,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2012
Ký hiệu phân loại: 370.72
ISBN: 0078097851
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 100343 Định dạng: PDF
Qualitative research : a guide to design and implementation / Sharan B. Merriam , Elizabeth J Tisdell
Tác giả: Merriam Sharan B,
Thông tin xuất bản: San Francisco : John Wiley Sons , 2016
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 121712 Định dạng: PDF
Data mining and learning analytics : applications in educational research
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2016
Ký hiệu phân loại: 370.72
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 123849 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục