Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
180 creative ideas for getting students involved, engaged, and excited elektronisk ressurs
Tác giả:
Xuất bản: Chicago: Contemporary Books, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
Blackboard for dummies [electronic resource]
Tác giả: Howie Southworth
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
Reading, writing, and proving : a closer look at mathematics
Tác giả: Ulrich Daepp, Pamela Gorkin
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
How to study for success
Tác giả:
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
101 ways to make training active
Tác giả: Melvin L Silberma
Xuất bản: San Francisco CA: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
Education and technology : an encyclopedia
Tác giả: Ann Kovalchick, Kara Dawson
Xuất bản: Santa Barbara California: ABCCLIO Inc, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
Learning together online : research on asynchronous learning
Tác giả: Starr Roxanne
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
Teach like a champion : 49 techniques that put students on the path to college
Tác giả: Doug Lemov
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
Kĩ năng tổ chức lớp kĩ năng biến hóa trong giảng dạy
Tác giả: Sử Khiết Doanh, Đỗ Huy Lân, Trâu Mẫn Tú
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.3
 
Học tập cũng cần chiến lược : Study guides and strategies
Tác giả: Joe Landsberger, Đào Tú Anh, Đỗ Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Hương, Trần Hải Hà
Xuất bản: Hà Nội: Lao độngXã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục