Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Holy shit : a brief history of swearing
Tác giả: Melissa Mohr
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (epub)
ddc:  417
 
Speak : a short history of languages
Tác giả: Tore Janson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417
 
Language evolution
Tác giả: Morten H Christiansen, Simon Kirby
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417.7
 
Archaeology and language
Tác giả: R Blench, Matthew Spriggs
Xuất bản: New York: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417
 
Secret language [electronic resource]
Tác giả: Barry J Blake
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417.7
 
The prehistory of language
Tác giả: Rudolf P Botha, Chris Knight
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417
 
Trask's historical linguistics
Tác giả: Robert McColl Millar, R L Trask
Xuất bản: New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417
 
The future of dialects: Selected papers from Methods in Dialectology XV
Tác giả: Côté Marie-Hélène, Remco Knooihuizen, John Nerbonne
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  417.2
 
Writing as Material Practice : Substance, surface and medium
Tác giả: Ruth D Whitehouse, Kathryn E Piquette, Kathryn E Piquette
Xuất bản: London: Ubiquity Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  417.7
 
Osip Mandel'?tams "Egipetskaja marka"
Tác giả: Anna Bonola
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  417.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục