Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Engineering mathematics
Tác giả: J O Bird
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Instructor's Manual (0471726478) For Advanced Engineering Mathematics 9th Edition by Erwin Kreyszig
Tác giả: Erwin Kreyszig
Xuất bản: : Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Mathematics for Electrical Engineering and Computing
Tác giả: Mary Attenborough
Xuất bản: : Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Advanced engineering mathematics
Tác giả: K A Stroud, Dexter J Booth, K A Stroud
Xuất bản: Basingstoke New York: Palgrave Macmillan, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Higher engineering mathematics
Tác giả: J O Bird
Xuất bản: Oxford Burlington MA: Newnes, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Engineering mathematics
Tác giả: K A Stroud, Dexter J Booth
Xuất bản: New York: Industrial Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Engineering mathematics
Tác giả: J O Bird
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Understanding engineering mathematics [electronic resource]
Tác giả: Bill Cox
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Advanced engineering mathematics
Tác giả: Alan Jeffrey
Xuất bản: Burlington Mass: Academic PressHarcourt, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Advanced engineering mathematics
Tác giả: Erwin Kreyszig, Herbert Kreyszig, E J Norminton
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục