Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Mathematics through paper folding
Tác giả: Alton T Olson
Xuất bản: Reston Virg: National Council of Teachers of Mathematics, 1977
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
Math study skills workbook : your guide to reducing text anxiety and improving study strategies
Tác giả: Paul D Nolting
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
Mathematical circus
Tác giả: Martin Gardner
Xuất bản: Washington: Mathematical Association of America, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
Transitions in Mathematics Education / Ghislaine Gueudet, Marianna Bosch, Andrea A. diSessa, Oh Nam Kwon, Lieven Verscha...
Tác giả: Ghislaine Gueudet, Marianna Bosch, Andrea A DiSessa, Oh Nam Kwon, Lieven Verschaffel
Xuất bản: Switzerland: Springer Open, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
Building the foundation : whole numbers in the primary grades
Tác giả: Maria G Bartolini Bussi, Xu Hua Sun
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
Transitions in Mathematics Education
Tác giả: Ghislaine Gueudet, Marianna Bosch, Andrea A diSessa, Oh Nam Kwon, Lieven Verschaffel
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
Mathematical modelling (ICTMA 12) : education, engineering and economics : proceedings from the twelfth International Co...
Tác giả: Christopher Haines
Xuất bản: Chichester: Horwood, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục