Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Applications of Abstract Algebra with Maple
Tác giả: Richard E Klima, Neil Sigmon, Ernest Stitzinger
Xuất bản: : CRC Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Applications of abstract algebra with Maple
Tác giả: Richard E Klima
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Abstract algebra [electronic resource]
Tác giả: Pierre A Grillet
Xuất bản: New York: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Abstract algebra and famous impossibilities
Tác giả: Arthur Jones, Sidney A Morris, Kenneth R Pearson
Xuất bản: New York Berlin: SpringerVerlag, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Schaum's outline of theory and problems of abstract algebra
Tác giả: Frank Ayres, Lloyd R Jaisingh
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
A book of abstract algebra
Tác giả: Charles C Pinter
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Schaum's outline of abstract algebra [electronic resource]
Tác giả: Lloyd R Jaisingh, Deborah C Arangno, Frank Ayres
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Abstract Algebra : an introduction
Tác giả: Thomas W Hungerford
Xuất bản: Boston MA: BrooksCole Cengage Learning, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Schaum's outline of theory and problems of discrete mathematics [electronic resource]
Tác giả: Seymour Lipschutz, Marc Lipson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Mathematics for economics and business
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow United Kingdom: Pearson Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.024
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục