Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Intermediate algebra
Tác giả: Julie Miller, Nancy Hyde, Molly O'Neill
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Elementary and intermediate algebra
Tác giả: George Woodbury
Xuất bản: Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Theory and applications of higher-dimensional Hadamard matrices
Tác giả: Yi Xian Yang, Xin Xin Niu, Cheng Qing Xu
Xuất bản: Beijing Boca Raton FL: Science Press Chapman HallCRC, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
College algebra : concepts & contexts
Tác giả: James Stewart, Phyllis Panman, Lothar Redlin, Saleem Watson
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Matrix analysis for scientists & engineers
Tác giả: Alan J Laub
Xuất bản: Philadelphia PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Numerical methods for least squares problems
Tác giả: Åke Björck
Xuất bản: Philadelphia: SIAM, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Ars magna or The rules of algebra
Tác giả: Girolamo Cardano, T Richard Witmer
Xuất bản: New York: Dover, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Polynomial root-finding and polynomiography [electronic resource]
Tác giả: Bahman Kalantari
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
A combinatorial approach to matrix theory and its applications [electronic resource]
Tác giả: Richard A Brualdi, Dragos� Cvetković
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Beginning algebra
Tác giả: Stefan Baratto, Barry Bergman
Xuất bản: London: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục