Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Medical Biochemistry [electronic resource]
Tác giả: John Baynes, Marek H Dominiczak
Xuất bản: Philadelphia: Saunders Imprint Elsevier Health Sciences Division, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.0756
 
Clinical chemistry [electronic resource] : a laboratory perspective
Tác giả: Wendy Arneson, Jean Brickell
Xuất bản: Philadelphia: FA Davis Co, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0756
 
Laboratory tests and diagnostic procedures
Tác giả: Barbara J Berger, Cynthia C Chernecky
Xuất bản: St Louis Mo: Saunders Elsevier, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  616.0756
 
Principles of molecular pathology
Tác giả: Anthony A Killeen
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0756
 
Mosby's manual of diagnostic and laboratory tests
Tác giả: Kathleen Deska Pagana, Timothy James Pagana
Xuất bản: St Louis Missouri: Elsevier Mosby, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0756
 
Handbook of practical immunohistochemistry : frequently asked questions
Tác giả: Fan Lin, Jeffrey Prichard
Xuất bản: New York Heidelberg: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.0756
 
Palko's medical laboratory procedures
Tác giả: Phyllis Cox, Tom Palko, Tom Palko, Danielle Wilken
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.0756
 
Basic clinical laboratory techniques
Tác giả: Barbara H Estridge, Anna P Reynolds
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0756
 
Lecture notes, Clinical biochemistry
Tác giả: Simon A Walker
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: WileyBlackwell a John Wiley Sons Ltd Publication, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0756
 
Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics
Tác giả: David E Bruns, Carl A Burtis
Xuất bản: St Louis Missouri: ElsevierSaunders, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.0756
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục