Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Advances in brain imaging
Tác giả: John M Morihisa
Xuất bản: Washington DC: American Psychiatric Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89075
 
Personality and mental illness : an essay in psychiatric diagnosis
Tác giả: John Bowlby
Xuất bản: London: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89075
 
Essentials of psychiatric diagnosis : responding to the challenge of DSM-5
Tác giả: Allen Frances
Xuất bản: New York: The Guilford Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89075
 
Taxometrics : toward a new diagnostic scheme for psychopathology
Tác giả: Norman B Schmidt, Thomas E Joiner, Roman Kotov
Xuất bản: Washington DC: American Psychological Association, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89075
 
Mad science : psychiatric coercion, diagnosis, and drugs
Tác giả: Stuart A Kirk, David Cohen, Tomi Gomory
Xuất bản: New Brunswick NJ: Transaction Publishers, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89075
 
Diagnosis made easier : principles and techniques for mental health clinicians
Tác giả: James R Morrison
Xuất bản: New York: The Guilford Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89075
 
Standardized evaluation in clinical practice
Tác giả: Michael B First
Xuất bản: Washington DC: American Psychiatric Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89075
 
Taxometrics : toward a new diagnostic scheme for psychopathology
Tác giả: Norman B Schmidt, Thomas E Joiner, Roman Kotov
Xuất bản: Washington DC: American Psychological Association, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89075
 
1

Truy cập nhanh danh mục