Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 109 kết quả
Veterinary microbiology
Tác giả: M M Chengappa, Melissa Kennedy, D Scott McVey
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  636.089
 
Handbook of small animal MRI
Tác giả: Ian Elliott, G C Skerritt
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Ames Iowa USA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Veterinary nursing of exotic pets
Tác giả: Simon Girling
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Fowler's zoo and wild animal medicine : current therapy
Tác giả: R Eric Miller, Murray E Fowler, Murray E Fowler
Xuất bản: St Louis Mo: ElsevierSaunders, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Basic veterinary immunology
Tác giả: Gerald N Callahan, Robin M Yates
Xuất bản: Boulder: University Press of Colorado, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Large animal internal medicine
Tác giả: Bradford P Smith, Bradford P Smith
Xuất bản: St Louis Mo: Mosby, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Veterinary dentistry : principles and practice
Tác giả: Heidi B Lobprise, Robert B Wiggs
Xuất bản: Philadelphia: LippincottRaven Publishers, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.089
 
Alternative health practices for livestock
Tác giả: Thomas F MorrisMichael T Keilty, Thomas F Morris
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.089
 
Fundamentals of Veterinary Clinical Neurology
Tác giả: Rodney S Bagley
Xuất bản: Iowa: Blackwell Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.089
 
Tabulation of FARAD Comparative and Veterinary Pharmacokinetic Data
Tác giả: Arthur L Craigmill, Jim E Riviere, Alistair I Webb
Xuất bản: Iowa: Blackwell publishing, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.089
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục