Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 296 kết quả
Corporate finance : a focus approach
Tác giả: Michael C Ehrhardt, Eugene F Brigham
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Engineering economic analysis
Tác giả: Donald G Newnan, Ted Eschenbach, Jerome P Lavelle
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Theory of financial risks : from statistical physics to risk management
Tác giả: Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
How to raise all the money you need for any business : 101 quick ways to acquire money for any business project in 30 da...
Tác giả: Tyler Gregory Hicks
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Quản trị tài chính
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Kinh tế kỹ thuật
Tác giả: Lê Kiên Cường
Xuất bản: Biên Hòa: Đại học Lạc Hồng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Behavioral management accounting
Tác giả: Ahmed Riahi-Belkaoui
Xuất bản: Westport Conn: Quorum Books, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Strong managers, weak owners : the political roots of American corporate finance
Tác giả: Mark J Roe
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Business valuation for dummies
Tác giả: Lisa Holton
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Corporate finance : A valuation approach
Tác giả: Simon Benninga, Oded H Sarig
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục