Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Pro Android web game apps : using HTML5, CSS3 and JavaScript
Tác giả: Juriy Bura, Paul Coates
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.815268
 
Pro Android games [electronic resource]
Tác giả: Vladimir Silva
Xuất bản: Sl: Apress, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.815268
 
Game and graphics programming for ios and android with opengl es 2.0
Tác giả: Marucchi Foino
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.815268
 
A1 techniques for game programming [electronic resource]
Tác giả: Mat Buckland
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Premier Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.815268
 
Strategy game programming with DirectX 9.0
Tác giả: Todd Barron
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  794.815268
 
Introduction to 3D game programming with DirectX 9.0
Tác giả: Frank D Luna
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.815268
 
Game and graphics programming for iOS and Android with OpenGL ES 2.0 [electronic resource]
Tác giả: Romain Marucchi-Foino
Xuất bản: Chichester UK: J Wiley Sons Inc, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.815268
 
1

Truy cập nhanh danh mục