Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 257 kết quả
Encyclopedia of Islam and the Muslim world
Tác giả: Richard C Martin
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA ThomsonGale, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Encyclopedia of the age of political revolutions and new ideologies, 1760-1815
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.703
 
Celtic culture : a historical encyclopedia
Tác giả: John T Koch
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Encyclopedia of the Palestinians
Tác giả: Philip Mattar
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
The Crusades : an encyclopedia
Tác giả: Alan V Murray
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
Encyclopedia of the age of imperialism, 1800-1914
Tác giả: Carl Cavanagh Hodge
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.8103
 
The age of wars of religion, 1000-1650 : an encyclopedia of global warfare and civilization
Tác giả: Cathal J Nolan
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.0703
 
Encyclopedia of the developing world
Tác giả: Thomas M Leonard
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Islamic history [electronic resource]
Tác giả: Laura Etheredge
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
The Indian Ocean
Tác giả: Marcus Aurelius, Gregory Hays cm Marcus Aurelius (Emperor of Rome)
Xuất bản: : Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  909.09824
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục