Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Marketing in travel and tourism
Tác giả: Victor T C Middleton, Alan Fyall, Michael Morgan
Xuất bản: Amsterdam Boston London: ButterworthHeinemann, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.68
 
Tourism and innovation
Tác giả: Colin Michael Hall, Allan M Williams
Xuất bản: London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.68
 
Quality assurance and certification in ecotourism
Tác giả: Rosemary Black, Alice Crabtree
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.68
 
Competitive identity : the new brand management for nations, cities and regions
Tác giả: Simon Anholt
Xuất bản: Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.68
 
Cultural tourism
Tác giả: Razaq Raj, Kevin Griffin, Nigel D Morpeth
Xuất bản: Cambridge MA: CAB International, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.68
 
Industrial tourism : opportunities for city and enterprise
Tác giả: Alexander H J Otgaar
Xuất bản: Farnham Surrey England Burlington VT: Ashgate, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.68
 
Tourism management : new research
Tác giả: Terry V Liu
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.68
 
Responsible tourism : concepts, theories and practices
Tác giả: David Leslie
Xuất bản: Cambridge MA: CAB International, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.68/4
 
1

Truy cập nhanh danh mục