Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Frommer's Jamaica [electronic resource]
Tác giả: Darwin Porter, Danforth Prince
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.292046
 
Frommer's Bahamas 2012 elektronisk ressurs
Tác giả: Darwin Porter
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.29604
 
Frommer's Bermuda 2012 elektronisk ressurs
Tác giả: Darwin Porter, Danforth Prince
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.29904
 
Bahamas for dummies
Tác giả: Darwin Porter
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.29604
 
Frommer's Caribbean 2011 elektronisk ressurs
Tác giả: Christi Coln̤
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.290453
 
Frommer's. Bahamas
Tác giả: Danforth Prince, Darwin Porter
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.29604
 
Frommer's Bermuda elektronisk ressurs 2011
Tác giả: Darwin Porter, Danforth Prince
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.29904
 
To change the world : my years in Cuba
Tác giả: Margaret Randall
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.29104
 
Frommer's Portable Bahamas
Tác giả: Darwin Porter, Danforth Prince
Xuất bản: Hoboken: Wiley Publishing Inc, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.29604
 
Puerto Rico
Tác giả: Christopher P Baker
Xuất bản: London: Dorling Kindersley, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.2950453
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục