Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Bravo two zero
Tác giả: Matthew Kneale, Matthew Kneale cm
Xuất bản: : Corgi, 1994
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  956.704428
 
Iraq confidential [electronic resource] : the untold story of the intelligence conspiracy to undermine the UN and overth...
Tác giả: Scott Ritter
Xuất bản: New York: Nation Books, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956.7044
 
Fiasco : the American military adventure in Iraq
Tác giả: Thomas E Ricks
Xuất bản: New York: Penguin Press, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956.7044
 
The Gulf War 1991
Tác giả: Alastair Finlan
Xuất bản: New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956.7044
 
Spare parts : a marine reservist's journey from campus to combat in 38 days [electronic resource]
Tác giả: Buzz Williams
Xuất bản: New York NY: Gotham Books, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956.70442092
 
The Bomb in My Garden : The secrets of saddam's nuclear mastermind
Tác giả: Mahdi Obeidi, Kurt Pitzer
Xuất bản: New Jersey: Wiley John Sons Incorporated, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  956.7044
 
Banking on Baghdad
Tác giả: Edwin Black
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  956.70443
 
Bush's War for Reelection
Tác giả: James Moore
Xuất bản: New Jersey: John Wiley SonsInc, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  956.70443
 
Allies at war : America, Europe, and the crisis over Iraq
Tác giả: Phillip H Gordon, Jeremy Shapiro
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956.70443956
 
Hide and seek : the search for truth in Iraq
Tác giả: Charles Duelfer
Xuất bản: New York: Public Affairs, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956.704431
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục