Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Microbiology : with diseases by body system
Tác giả: Robert W Bauman
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 4
 
Microbiology : with diseases by body system
Tác giả: Robert W Bauman, Elizabeth Machunis-Masuoka, Jean E Montgomery
Xuất bản: Boston: Benjamin Cummings, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 4
 
Microbial biotechnology : an interdisciplinary approach
Tác giả: Pratyoosh Shukla
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 4
 
Trends in innate immunity
Tác giả: Arn Egesten, Axel Schmidt, Heik Herwald
Xuất bản: Basel New York: Karger, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 541
 
Crafting immunity : working histories of clinical immunology
Tác giả: Jennifer E Keelan, Kenton Kroker, Pauline M H Mazumdar
Xuất bản: Aldershot England Burlington VT: Ashgate, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 511.1
 
Campylobacter jejuni : methods and protocols
Tác giả: James Butcher, Alain Stintzi
Xuất bản: New York: Humana Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 154
 
Natural biomarkers for cellular metabolism : biology, techniques, and applications
Tác giả: Vladimir V Ghukasyan, Ahmed A Heikal
Xuất bản: Boca RatonFL: CRC PressTaylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 541
 
Food spoilage microorganisms : ecology and control
Tác giả: Linglin Fu, Yanbo Wang, Wangang Zhang
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 85
 
Microbiology : a laboratory manual
Tác giả: James G Cappuccino, Natalie Sherman
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 25
 
Immunochemical protocols
Tác giả: Robert Burns
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 25
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục