Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 315 kết quả
Dinosaurs [electronic resource] : a Concise Natural History
Tác giả: David E Fastovsky, David B Weishampel
Xuất bản: Leiden: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Combustion physics [electronic resource]
Tác giả: Chung K Law
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Statistical analysis of stochastic processes in time [electronic resource]
Tác giả: James K Lindsey
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Introductory biomechanics [electronic resource] : from cells to organisms
Tác giả: Christopher Ross Ethier, Craig A Simmons
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
From classical to quantum mechanics [electronic resource] : an introduction to the formalism, foundations, and applicati...
Tác giả: Giampiero Esposito, Giuseppe Marmo, E C G Sudarshan
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Systems biology [electronic resource] : properties of reconstructed networks
Tác giả: Bernhard Palsson
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.80285
 
Geometry and topology [electronic resource]
Tác giả: Miles Reid, Szendrői Balász
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Fundamentals of quantum mechanics [electronic resource] : for solid state electronics and optics
Tác giả: C L Tang
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Thermodynamics [electronic resource] : fundamentals for applications
Tác giả: John P O'Connell, J M Haile
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Probability and Information [electronic resource] : An Integrated Approach
Tác giả: David Applebaum
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục