Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Criminal law
Tác giả: Joel Samaha
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  345.73
 
Introduction to private security
Tác giả: Kären M Hess
Xuất bản: Belmont CA: Cengage Learning, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.289
 
Guiding children's learning of mathematics
Tác giả: Leonard M Kennedy, Art Johnson, Steven Tipps
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Public administration in America
Tác giả: Michael E Milakovich, George J Gordon
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  351.73
 
Environmental science
Tác giả: G Tyler Miller, Scott Spoolman
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Early education curriculum : a child's connection to the world
Tác giả: Hilda L Jackman
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.19
 
School : an introduction to education
Tác giả: Edward S Ebert, Richard C Culyer
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.1020973
 
Communication research : strategies and sources
Tác giả: Rebecca B Rubin, Paul M Haridakis, Linda J Piele, Alan M Rubin
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.207
 
Educational administration : concepts and practices
Tác giả: Frederick C Lunenburg, Allan C Ornstein
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.200973
 
Introduction to applied econometrics
Tác giả: Kenneth G Stewart
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục