Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 118 kết quả
Aromatic chemistry
Tác giả: John D Hepworth, David R Waring, Michael J Waring
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.6
 
Plant biopolymer science : food and non-food applications
Tác giả: G Della Valle, Y Popineau, D Renard
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Archaeological chemistry [elektronisk ressurs]
Tác giả: A M Pollard, Carl Heron
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1028
 
Starch : advances in structure and function
Tác giả: T L Barsby, A M Donald, P J Frazier
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.2
 
Carbohydrate chemistry Vol. 34 elektronisk ressurs
Tác giả: Robert J Ferrier
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.78
 
The science of chocolate [electronic resource]
Tác giả: S T Beckett
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.153
 
What is safe? : the risks of living in a nuclear age [electronic resource]
Tác giả: David R Williams
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.102
 
15 Food safety food quality
Tác giả: RE Hester, RM Harrison
Xuất bản: Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (rar)
ddc:  363.192
 
HPLC : a practical guide
Tác giả: Toshihiko Hanai
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.0894
 
Inorganic electrochemistry : theory, practice and applications
Tác giả: Piero Zanello
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục