Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Learn to sail : the simpliest way to start sailing
Tác giả: Tim Hore
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  797.124
 
A companion to British art : 1600 to the present
Tác giả: Dana Arnold, David Peters Corbett
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.41
 
Piano exercises for dummies
Tác giả: David Pearl
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  786.2193
 
Fashion design : process, innovation & practice
Tác giả: Kathryn McKelvey, Janine Munslow
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.92023
 
Cricket for dummies
Tác giả: Julian Knight
Xuất bản: Chichester West Sussex England: John Wiley, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.358
 
Be your own sailing coach : 20 goals for racing success
Tác giả: Jon Emmett
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.124
 
A companion to Russian cinema
Tác giả: Birgit Beumers
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430947
 
Top hat
Tác giả: Peter William Evans
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4372
 
A companion to Nordic cinema
Tác giả: Mette Hjort, Ursula Lindqvist
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: Wiley Blackwell, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430948
 
Biennials, triennials, and documenta : the exhibitions that created contemporary art
Tác giả: Charles Green, Anthony Gardner
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: John Wiley Sons Ltd, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701.0309048
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục