Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 59 kết quả
Smashing Wordpress themes : making Wordpress beautiful
Tác giả: Thord Daniel Hedengren
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Starting & running a business all-in-one for dummies
Tác giả: Liz Barclay, Colin Barrow
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.11
 
Advanced iOS 4 programming [electronic resource] : developing mobile applications for Apple iPhone, iPad, and iPod touch
Tác giả: Maher Ali
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Counselling skills for dummies
Tác giả: Gail Evans
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  158.3
 
Percutaneous renal surgery
Tác giả: Manoj Monga, Abhay Rané
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Computer-based testing and the internet : issues and advances
Tác giả: Dave Bartram, Ronald K Hambleton
Xuất bản: Chichester West Sussex England: John Wiley Sons Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.287
 
Personal development all-in-one for dummies
Tác giả: Rhena Branch, Gillian Burn
Xuất bản: Chichester West Sussex England: John Wiley Sons Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.1
 
High-altitude platforms for wireless communications
Tác giả: Alejandro Aragón-Zavala, José Cuevas-Ruiz, José Delgado-Penín
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Life coaching for dummies
Tác giả: Jeni Mumford
Xuất bản: Chichester West Sussex England: John Wiley Sons Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.3
 
The student's guide to becoming a midwife
Tác giả: Cathy Hamilton, Ian Peate
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Ltd, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục