Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 153 kết quả
Digital control
Tác giả: Kannan M Moudgalya
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Developing software for Symbian OS : a beginner's guide to creating Symbian OS v9 smartphone applications in C++
Tác giả: Steve Babin
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Smartphone operating system concepts with Symbian OS : a tutorial guide
Tác giả: Michael J Jipping
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Ultra-wideband radio technology
Tác giả: Kazimierz Siwiak, Debra McKeown
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Understanding UMTS radio network modelling, planning and automated optimisation : theory and practice / edited by Maciej...
Tác giả: A Hamid Aghvami, Mischa Dohler, Maciej J Nawrocki
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Process dynamics and control : modeling for control and prediction
Tác giả: Brian Roffel, B H Betlem
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2815
 
Network convergence : services, applications, transport, and operations support
Tác giả: Hu Hanrahan
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Regression models for time series analysis
Tác giả: Benjamin Kedem, Konstantinos Fokianos
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.55
 
Smartphone operating system concepts with Symbian OS [electronic resource] : a tutorial guide
Tác giả: Michael J Jipping
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Mobile python : rapid prototyping of applications on the mobile platform
Tác giả: Jürgen Scheible, Ville Tuulos
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13/3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục