Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
SQL for dummies
Tác giả: Allen G Taylor
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.7565
 
Laptops for seniors for dummies
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.160846
 
101 Excel 2013 tips, tricks & timesavers
Tác giả: John Walkenbach
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Dreamweaver CC for dummies (A Wiley Brand)
Tác giả: Janine Warner
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Managing electronic records : methods, best practices, and technologies
Tác giả: Robert F Smallwood
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
Discovering knowledge in data : an introduction to data mining
Tác giả: Daniel T Larose
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Windows Vista™ Just the Steps™ For Dummies®
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
SAS® For Dummies®
Tác giả: Stephen McDaniel, Chris Hemedinger
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Building Flash Web Sites For Dummies
Tác giả: Doug Sahlin
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Search Engine Optimization For Dummies®, 2nd Edition
Tác giả: Peter Kent
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục