Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 90 kết quả
Photoshop lightroom 2 adventure [electronic resource] : mastering Adobe's next-generation tool for digital photographers
Tác giả: Mikkel Aaland
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  775
 
Web 2.0 mashups and niche aggregators [electronic resource]
Tác giả: Martin Kelley
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.7
 
RELAX NG
Tác giả: Eric Van der Vlist
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.72
 
Essential CVS
Tác giả: Jennifer Vesperman
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Essential ActionScript 2.0
Tác giả: Colin Moock
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.696
 
Java swing
Tác giả: Marc Loy
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Java power tools [electronic resource]
Tác giả: John Ferguson Smart
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Practical C++ programming
Tác giả: Steve Oualline
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
JavaScript [electronic resource] : the good parts
Tác giả: Douglas Crockford
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.2762
 
Programming embedded systems in C and C++
Tác giả: Michael Barr
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục