Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Droid 2 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Preston Gralla
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Make an Arduino-controlled robot
Tác giả: Michael Margolis
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
QuickBooks 2012 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Bonnie Biafore
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Building the perfect PC elektronisk ressurs
Tác giả: Robert Bruce Thompson, Barbara Fritchman Thompson
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
Developing large web applications
Tác giả: Kyle Loudon
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReillyYahoo Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38
 
Zero to maker : learn (just enough) to make (just about) anything
Tác giả: David Lang
Xuất bản: Sebastopol Calif: Maker Media Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  609.2
 
Your body : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Head first PMP elektronisk ressurs
Tác giả: Jennifer Greene, Andrew Stellman
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
How to build an SMS service [electronic resource]
Tác giả: Brian Retford
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3845
 
Microsoft Project 2013
Tác giả: Bonnie Biafore
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục