Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Build your own PC for dummies : do-it-yourself
Tác giả: Mark L Chambers
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
Mike Meyers' Comptia a Guide to Managing & Troubleshooting Pcs Lab Manual, Third Edition (Exams 220-701 & 220-702)
Tác giả: Debby HallcomDebby Hallcom
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
Build and upgrade your own PC
Tác giả: Ian Robertson Sinclair
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
The Laptop Repair Workbook
Tác giả: Morris Rosenthal
Xuất bản: : Foner Books, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
Building the perfect PC elektronisk ressurs
Tác giả: Robert Bruce Thompson, Barbara Fritchman Thompson
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
PC hardware in a nutshell
Tác giả: Robert Bruce Thompson, Barbara Fritchman Thompson
Xuất bản: Beijing: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3916
 
ExamWise for CompTIA A+ Core Hardware Certification : Exam 220-231
Tác giả: Tcat Houser
Xuất bản: : TotalRecall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3916
 
ExamInsight for Exam 220-231 : Comp TIA A+ Core Hardware Certification
Tác giả: Houser Tcat
Xuất bản: : TotalRecall, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3916
 
Upgrading and repairing PCs
Tác giả: Scott Mueller, Soper Mark Edward
Xuất bản: kd: Que, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
Hardware Bible
Tác giả: Winn L Rosch
Xuất bản: : Que, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.3916
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục