Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 294 kết quả
Using SQLite [electronic resource]
Tác giả: Jay A Kreibich
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Windows PowerShell cookbook
Tác giả: Lee Holmes
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.42
 
Programming C# 4.0
Tác giả: Ian Griffiths, Matthew Adams, Jesse Liberty
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Sharepoint 2007 : the definitive guide
Tác giả: James Pyles
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Office 2011 for Macintosh [electronic resource]
Tác giả: Chris Grover
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Ruby pocket reference
Tác giả: Michael Fitzgerald
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Hacking : the next generation [electronic resource]
Tác giả: Nitesh Dhanjani, Brett Hardin, Billy Rios
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.84
 
Learning the iOS 4 SDK for JavaScript programmers [electronic resource]
Tác giả: Danny Goodman
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Network warrior [electronic resource]
Tác giả: Gary A Donahue
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
JavaScript patterns [electronic resource]
Tác giả: Stoyan Stefanov
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục