Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 100 kết quả
Asterisk cookbook [electronic resource]
Tác giả: Leif Madsen
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.695
 
Access 2010 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Matthew MacDonald
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Droid X [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Preston Gralla
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
MongoDB [electronic resource] : the definitive guide
Tác giả: Kristina Chodorow, Michael Dirolf
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.757
 
Refactoring SQL applications
Tác giả: Stéphane Faroult, Pascal L'Hermite
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Statistics in a nutshell [electronic resource]
Tác giả: Sarah Boslaugh, Paul A Watters
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Microsoft Office Word 2010 inside out
Tác giả: Katherine Murray
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Learning Android [electronic resource]
Tác giả: Marko Gargenta
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
97 things every programmer should know : collective wisdom from the experts [electronic resource]
Tác giả: Kevlin Henney
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.101
 
Learning Node [electronic resource]
Tác giả: Shelley Powers
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục