Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Global social issues : an encyclopedia
Tác giả: Christopher G Bates, James Ciment
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, c2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.003
 
An encyclopedia of swearing : the social history of oaths, profanity, foul language, and ethnic slurs in the English-spe...
Tác giả: Geoffrey Hughes
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427
 
The encyclopedia of civil liberties in America
Tác giả: David A Schultz, John R Vile
Xuất bản: Armonk NY: Sharpe Reference, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  323
 
Science, religion, and society : an encyclopedia of history, culture, and controversy
Tác giả: Arri Eisen, Gary Laderman
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
The human rights encyclopedia
Tác giả: James R Lewis, Carl Skutsch
Xuất bản: Armonk NY: Sharpe Reference, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  323
 
Reintroducing macroeconomics : a critical approach
Tác giả: Steve Cohn
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
The big three in economics : Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes
Tác giả: Mark Skousen
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.1509
 
The art & craft of case writing
Tác giả: William Naumes, Margaret J Naumes
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.39
 
Organizational behavior 1, Essential theories of motivation and leadership
Tác giả: John B Miner
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.35
 
The elements of international English style : a guide to writing correspondence, reports, technical documents, and inter...
Tác giả: Edmond H Weiss
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục