Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Call centers for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Real Bergevin
Xuất bản: Ontario: J Wiley Sons Canada, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Celiac disease for dummies
Tác giả: Ian Blumer, Sheila Crowe
Xuất bản: Ontario: J Wiley Sons Canada, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
Investing for Canadians for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Eric Tyson, Tony Martin
Xuất bản: Mississauga Ontario: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6322
 
Replication for dummies [electronic resource]
Tác giả: Robert D Schneider
Xuất bản: Mississauga Ontario: John Wiley Sons Canada Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Nelson biology 11
Tác giả: Maurice DiGiuseppe, Jacqueline Dulson, Douglas Fraser
Xuất bản: Toronto Ontario: Nelson Education Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Maran illustrated windows xp 101 hot tips
Tác giả: Ruth Ruth Maran, Kelleigh Johnson, MaranGraphics
Xuất bản: Mississauga Ontario: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Operations management for dummies
Tác giả: Mary Ann Anderson, Edward Anderson, Geoffrey Parker
Xuất bản: Mississauga Ontario: John Wiley Sons Canada Limited, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
1000 quick writing ideas [electronic resource] : a journal and creative writing kit
Tác giả: Stevan Krajnjan
Xuất bản: Ontario Canada: Timesavers for Teachers, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2244
 
Laïcité et humanisme
Tác giả: Charles Le Blanc
Xuất bản: Ottawa Ontario: University of Ottawa Press Les Presses de lUniversité dOttawa, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  322.109714
 
Rethinking Canadian Aid : Second Edition
Tác giả: Molly den Heyer, David R Black, David R Black, Stephen Brown, Stephen Brown, Molly den Heyer
Xuất bản: Ottawa Ontario: University of Ottawa Press Les Presses de lUniversité dOttawa, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục