Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
The natural landscapes of Canada : a study in regional earth science
Tác giả: J Brian Bird
Xuất bản: Toronto New York: J Wiley and Sons Canada, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.4
 
Buying & selling a home for Canadians for dummies
Tác giả: Tony Ioannou
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643.120971
 
Wills & estate planning for Canadians for dummies
Tác giả: Margaret Helen Kerr, JoAnn Kurtz
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.7105
 
78 tax tips for Canadians for dummies
Tác giả: Christie Henderson
Xuất bản: Etobicoke Ont: J Wiley Sons Canada, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.71052
 
Mutual fund investing for Canadians for dummies
Tác giả: Andrew Bell
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6327
 
Honey, I wrecked the kids : when yelling, screaming, threats, bribes, time-outs, sticker charts and removing privileges ...
Tác giả: Alyson Schafer
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  649
 
Olaf's kitchen : a master chef shares his passion
Tác giả: Olaf Mertens
Xuất bản: Mississauga Ont: J Wiley Sons Canada, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5
 
Call centers for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Real Bergevin
Xuất bản: Ontario: J Wiley Sons Canada, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Celiac disease for dummies
Tác giả: Ian Blumer, Sheila Crowe
Xuất bản: Ontario: J Wiley Sons Canada, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
Neuroscience for dummies
Tác giả: Frank Amthor
Xuất bản: Toronto: J Wiley Sons Canada, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục