Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 94 kết quả
Rape investigation handbook
Tác giả: Savino John O
Xuất bản: : Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
The electrical engineering handbook
Tác giả: Wai-Kai Chen
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Private real estate investment : data analysis and decision making
Tác giả: Roger J Brown
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6324
 
Atmospheric science : an introductory survey
Tác giả: John M Wallace, Peter Victor Hobbs
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Principles of tissue engineering
Tác giả: Robert S Langer, R P Lanza, Joseph Vacanti
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Principles of developmental genetics
Tác giả: Sally A Moody
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.85
 
Cognitive systems : information processing meets brain science
Tác giả: Michael Kenward, R G M Morris, Lionel Tarassenko
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
The nuts and bolts of proofs
Tác giả: Antonella Cupillari
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.36
 
Molecular biology
Tác giả: David P Clark
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Mathematics for physical chemistry
Tác giả: Robert G Mortimer
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.24541
 

Truy cập nhanh danh mục