Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Biotechnology for Fuels and Chemicals [electronic resource] : The Twenty-Third Symposium
Tác giả: Brian H Davison, Mark Finkelstein, James D McMillan
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biotechnology for Fuels and Chemicals [electronic resource] : The Twenty-Fourth Symposium
Tác giả: Brian H Davison, Mark Finkelstein
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Bioimaging in Neurodegeneration [electronic resource]
Tác giả: Patricia A Broderick, Edwin H Kolodny, David N Rahni
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Biomarkers in Breast Cancer [electronic resource]
Tác giả: Giampietro Gasparini, Daniel F Hayes
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
Biopharmaceutical Drug Design and Development [electronic resource]
Tác giả: Yon Rojanasakul, Susanna Wu-Pong
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Bioinformatics in Cancer and Cancer Therapy [electronic resource]
Tác giả: Gavin J Gordon
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.978
 
BLyS Ligands and Receptors [electronic resource]
Tác giả: Michael P Cancro
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.96
 
Bioinformatics for Systems Biology [electronic resource]
Tác giả: Stephen Krawetz
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Biology of Stem Cells and the Molecular Basis of the Stem State [electronic resource]
Tác giả: Dov Zipori
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Beating Drug Tests and Defending Positive Results [electronic resource] : A Toxicologist's Perspective
Tác giả: Amitava Dasgupta
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục