Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 324 kết quả
GoPro® cameras for dummies® (a Wiley Brand)
Tác giả: John Carucci
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  777.34
 
Java for dummies (a Wiley Brand) : elearning kit
Tác giả: John Paul Mueller
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
iPhone all in one for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Joe Hutsko, Barbara Boyd
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.1675
 
Kindle fire HDX for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Nancy C Muir
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.1675
 
Samsung galaxy note 3 for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
Samsung galaxy tabs for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: New Jersey: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.1675
 
Samsung galaxy tab 4 NOOK for dummies (a Wiley Brabd)
Tác giả: Corey Sandler
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.1675
 
Smashing Photoshop CS5 : 100 Professional Techniques
Tác giả: Sue Jenkins
Xuất bản: United Kingdom: John Wiley And Sons, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Simply digital photography
Tác giả: Ro Sheppard
Xuất bản: USA: John Wiley and Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Calculus. Volume 1- One-variable calculus, with an introduction to linear algebra
Tác giả: Apostol Tom M
Xuất bản: New York: John Wiley and Sons WIE, 1967
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục