Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 88 kết quả
M1 abrams : main battle tank 1982-1992
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey publishing, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Amtracs : US amphibious assault vehicles
Tác giả: Steve Zaloga, Mike Badrocke, Tere Hadler
Xuất bản: UK: Osprey Publishing, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7475
 
German Infantryman Versus Soviet Rifleman : Barbarossa 1941
Tác giả: David Campbell
Xuất bản: Oxford New York: Osprey Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.5421
 
U S field artillery of World War II
Tác giả: Steve Zaloga
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.4
 
LAV-25 : The Marine Corps' Light Armored Vehicle
Tác giả: James D'Angina, Henry Morshead
Xuất bản: Botley Oxford: Osprey Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7475
 
Foot Grenadiers of the Imperial Guard
Tác giả: Charles Grant, Michael Roffe
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1971
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
The Soviet Army
Tác giả: Albert Seaton
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Luftwaffe airborne and field units
Tác giả: Martin Windrow
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 
United States Marine Corps
Tác giả: John Millin Selby
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  359.9
 
The Cossacks
Tác giả: Albert Seaton
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  357
 

Truy cập nhanh danh mục