Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 133 kết quả
PRINCE2 for dummies
Tác giả: Nick Graham
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Digital photography for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Teach yourself visually Photoshop Elements
Tác giả: Mike Wooldridge
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Microsoft Office Live for dummies
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft SQL Server 2008 for dummies
Tác giả: Mike Chapple
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Banjo for dummies
Tác giả: Bill Evans
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  787.88193
 
Happiness for dummies
Tác giả: W Doyle Gentry
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.198
 
Cruise vacations for dummies 2007
Tác giả: Heidi Sarna, Matt Hannafin
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.202
 
Drawing for dummies
Tác giả: Jamie Combs, Brenda Hoddinott
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.2
 
Creating Web pages for dummies
Tác giả: Bud E Smith, Arthur Bebak
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục