Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 1429 kết quả
Mastering enterprise JavaBeans 3.0
Tác giả: Rima Patel Sriganesh, Gerald Brose, Micah Silverman
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Professional WordPress plugin development [electronic resource]
Tác giả: Brad C Williams, Ozh Richard, Justin Tadlock
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.752
 
Broadband bible
Tác giả: James E Gaskin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
The CISSP prep guide
Tác giả: Ronald L Krutz, Russell Dean Vines
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
MCITP Microsoft Windows Vista : desktop support consumer study guide
Tác giả: Eric Johnson, Eric Beehler
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Ireland for dummies
Tác giả: Elizabeth Albertson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.1504
 
Cat owner's home veterinary handbook
Tác giả: Beth Adelman, Delbert G Carlson, Debra Eldredge
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  636.8
 
Excel 2003 VBA programmer's reference [electronic resource]
Tác giả: Paul Kimmel
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Switching to a Mac for dummies
Tác giả: Arnold Reinhold
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Photoshop CS4 for dummies
Tác giả: Peter J Bauer
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 

Truy cập nhanh danh mục