Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 163 kết quả
Microsoft SQL Server 2008 all-in-one desk reference for dummies [electronic resource]
Tác giả: Robert D Schneider, Damir Bersinic
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
Microsoft Office Live for dummies [electronic resource]
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: Indianapolis IN Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Adobe air for dummies(r)
Tác giả: Richard Wagner
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Upgrading & fixing computers do-it-yourself for dummies
Tác giả: Andy W Rathbone
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Professional jquery
Tác giả: Cesar Otero, Rob Larsen
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Laptops all-in-one desk reference for dummies(r)
Tác giả: Corey Sandler
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Laptops just the steps for dummies(r)
Tác giả: Ryan Williams
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Cocoa programming for mac os x for dummies(r)
Tác giả: Erick Tejkowski
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Photoshop elements 7 all-in-one for dummies(r)
Tác giả: Barbara Obermeier, Ted Padova
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Mobile internet for dummies(r)
Tác giả: John R Levine
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục