Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Pay per click search engine marketing for dummies
Tác giả: Peter Kent
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
High blood pressure for dummies
Tác giả: Alan L Rubin
Xuất bản: Indianapolis IN: WIley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.1
 
Data warehousing for dummies(r), 2nd edition
Tác giả: Thomas C Hammergren
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.40380285
 
Iphone for dummies(r)
Tác giả: Edward C Baig, Bob LeVitus
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Facebook marketing for dummies(r)
Tác giả: Paul Dunay, Laura, Richard Krueger
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
InDesign CS4 for dummies
Tác giả: Galen Gruman
Xuất bản: Indinapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.22544536
 
Marketing for dummies
Tác giả: Alexander Hiam
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Business valuation for dummies
Tác giả: Lisa Holton
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Dads guide to pregnancy for dummies
Tác giả: Matthew A Miller
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.20081
 
Autocad 'x' for dummies
Tác giả: David T Byrnes
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục